Tusunami Kütüphane Takip indir

Öğrenciler mezun olduklarında ve kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. İlişik kesme belgesi almamış olan öğrencilerin isimleri ilgili birimce zaman geçirilmeden daire başkanlığına bildirilir. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez. Bu konuda daire başkanlığı, dekanlıklar, enstitüler, yüksekokul müdürlükleri,meslek yüksekokulları ile diğer birimler arasında işbirliği yapılır.

Kütüphane takip programı access

Üniversiteden emekli olan veya istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik sebebiyle bir süre üniversiteden uzaklaşan öğretim elemanları ve üniversite personeli ödünç aldıkları kitapları geri vererek merkez kütüphaneden çıkış almak zorundadır. Ödünç alınan materyalin başka isteklisi yok ise kitaplar için, talep üzerine uygun görülürse ek uzatma süresi uygulanır.


 • bilgisayar belgeseli izle.
 • Hüseyin Serin || Musa Cöce || Emre Türker || Eray Kılıç.
 • facebook şifre öğrenme linki!
 • sevgiliyi takip etme programlari.
 • android internet gecmisi goruntuleme.
 • Tusunami Developing. Tusunami Kütüphane Takip Kullanım Kılavuzu. ahmetcanaydemir.com!

Gerektiğinde kütüphane ödünç alınan materyali süresi dolmadan geri isteyebilir. Ödünç alınan materyal en geç ödünç verme süresi sonunda kütüphaneye iade edilmeli veya süre uzatma işlemi yaptırılmalıdır. Madde  Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmak ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.

Tusunami Developing. Tusunami Kütüphane Takip Kullanım Kılavuzu. leveemijumer.cf - PDF

Süresi dolduğu halde iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan kütüphane materyallerinden her geçen gün için para cezası alınır. Bu para kütüphane gereksinimleri için harcanır. Gecikme cezası uygulamasında uygulanan gün sayısının 30 gün aşması halinde kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap yada materyal için zayi işlemi yapmakta serbesttirler. Üzerinde gecikmiş kitap veya cezası bulunan kullanıcılar, kitaplarını iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden yeni kitap ödünç alamazlar.

Üniversite öğretim elemanları ve personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir. Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Diğer Materyaller. Madde  Ansiklopedi, sözlük, atlas kataloglar, vb. Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybı. Kütüphane Takip Sistemi programını yaparken ulaşmak istediğimiz amaç kütüphanelerde oluşan sistem karmaşıklığı, düzensizlik ve dağınıklığı en aza indirerek.

Etkileşimi ve kullanımı kolay bir kütüphane takip programı; Güvenilirlik; Geliştirme ve. Bununla ilgili soruşturma ve cezalandırma, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Ayrıca varsa tahakkuk eden gecikme cezası alınır. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan temin edilir. Yurt dışı materyal temininde 2 ay, yurt içi materyal temininde ise 15 gün süre tanınır. Madde  Değer takdir komisyonu, kullanıcıların kaybettikleri kütüphane materyallerinin günün rayiç değerleri göz önüne alınarak değerinin belirlenmesi ve bu değerin Üniversite gelir bütçesine aktarılması konusunda, Rektörün belirleyeceği en az 3 kişiden oluşur.

Değer takdir komisyonu kaybolan kütüphane materyalinin değerinin belirlenmesi için piyasa araştırması yapar. Kullanıcı tarafından kitap arama işlemi yapılarak istenilen kitaba ulaşılması ve ayırtma istek yapmasını sağlamaya çalıştık. Yetkili girişi tarafından kitap ekle, çıkart, üyeleri düzenle gibi seçenekleri düzenlemesini yapmayı düşündük.

Ana sayfa üzerinden yönetici tarafından duyuruların düzenlenmesi ve sistem ihtiyaçlarının yönetici tarafından düzenlenmesini sağladık. Programımızın temel içeriğinde kullanıcı ve yetkili girişi bulunmaktadır.


 • Barkodlu Kütüphane Programı Versiyon 3. 0.
 • facebookda takip etmek nedir.
 • iphone 6s whatsapp takip etme.
 • Ücretsiz Kütüphane Programı Tusunami Kütüphane Takip 2 BETA.
 • C# Kütüphane Takip Programı.
 • Otomasyon Зцzьmleri.
 • Tusunami Kütüphane Takip indir.

Yapacağımız programda kullanıcıların ve yöneticiler tarafından kolayca kullanılabilmesini düşündük. Ayrıca varsa tahakkuk eden gecikme cezası alınır. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan temin edilir. Yurt dışı materyal temininde 2 ay, yurt içi materyal temininde ise 15 gün süre tanınır. Madde  Değer takdir komisyonu, kullanıcıların kaybettikleri kütüphane materyallerinin günün rayiç değerleri göz önüne alınarak değerinin belirlenmesi ve bu değerin Üniversite gelir bütçesine aktarılması konusunda, Rektörün belirleyeceği en az 3 kişiden oluşur.

Değer takdir komisyonu kaybolan kütüphane materyalinin değerinin belirlenmesi için piyasa araştırması yapar. Her türlü bilgiyi içeren kütüphanecilik başvuru kaynaklarını inceler. Bütün hususları göz önünde bulundurarak hacmi, kalitesi, antik ve sanatsal değeri, ulaşım masrafları vs.

Kütüphane Takip Programı

Değer takdir komisyonu ayrıca kütüphanemize bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan materyalin değerini demirbaş kayıtlarına taşınır işlem fişine geçirmek üzere tespit eder. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Kuruluş Madde 4- Hitit Üniversitesi kütüphaneleri Üniversitenin eğitim,öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla,  her türlü desteği sağlamak için kurulan ve hizmet veren kuruluşlardır. Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere;               a   Gerekli her türlü belgeyi olanaklar ölçüsünde sağlamaya çalışır.

Madde 7- Daire Başkanının görev ve yetkileri;               a Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programı hazırlamak, Rektör onayından sonra uygulanmasını sağlamak,               b Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve öğretim görevini yapmak. Madde 8- Şube Müdürünün görev ve yetkileri;              a    Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin düzenli yapılmasını sağlamak,              b Daire başkanlığı ve bağlı birimlerin aksesyon işlerinin düzenlenme ve işlemlerini organize etmek, yerleştirme işlerinin yapılması, kütüphane derlemesinin bakımı ve korunmasını sağlamak,              c Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak, denetimini yapmak.

Teknik Hizmetler Madde  Teknik Hizmetler; bütün kütüphane materyallerinin kitap,süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel gereçler v. Madde  Teknik hizmetleri oluşturan servisler;                    a Aksesyon Sağlama Servisi: Kütüphanelere sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre düzenlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmak                       c Süreli Yayınlar Servisi: Üniversitede eğitim ve öğretimi destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak üzere süreli yayınların seçimini, satın alınmasını ve değişimini yapmak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,              Aksesyon, Kataloglama ve Sınıflandırma ile Süreli yayınlar servisi, sadece uzman kütüphaneciler ve birim kütüphane yöneticileri, şube müdürleri ile daire başkanı tarafından yürütülür.

Yıpranan materyalin onarımı ve ciltleme işlemlerini yapmak, Okuyucu Hizmetleri Madde  Okuyucu Hizmetlerinin faaliyet alanları ise aşağıda belirtildiği gibidir. Akademik personel bir defada en çok 5 kitap 30 gün süre ile ,             İdari personel ile Lisans ve ön lisans öğrencileri bir defada en çok 2 kitap 15 gün süre ile ,             Yüksek lisans öğrencileri bir defada en çok 3 kitap 30 gün süre ile ,  ödünç kitap alabilirler. Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal Madde  Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmak ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.

Değer Takdir Komisyonu Madde  Değer takdir komisyonu, kullanıcıların kaybettikleri kütüphane materyallerinin günün rayiç değerleri göz önüne alınarak değerinin belirlenmesi ve bu değerin Üniversite gelir bütçesine aktarılması konusunda, Rektörün belirleyeceği en az 3 kişiden oluşur.

C# Kütüphane Takip Programı Tanıtımı

Kütüphanemizin Üye Olduğu Sistemler. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu. Türkiye Belge Sağlama Sistemi. Madde 2- 1 Bu Yönerge Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan bütün kütüphaneleri kapsar. Madde 3- 1 Bu Yönergede geçen;.